Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των Ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως κίνητρο για την πρόσληψη 25.000 άνεργων, για πλήρη ή μερική απασχόληση. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα.

Στοιχεία προγράμματος

Κατάσταση: Ανοικτό
Ομάδες στόχος: Άνεργοι
Εξειδίκευση Ομάδας Στόχου: Άνεργοι, με προτεραιότητα στους νέους έως 30 ετών, και σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (άνεργοι που τους υπολείπονται 1.500 ημέρες ή 5 έτη για σύνταξη, γυναίκες μακροχρόνια άνεργες άνω των 45 ετών, πολύτεκνοι/νες & τρίτεκνοι/νες, και αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών). Επιχειρήσεις έως 50 ατόμων που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους κλάδους
Υπουργείο: Υπoυργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Φορείς διαχείρισης: ΟΑΕΔ
Είδος παρέμβασης: Νέες Θέσεις Εργασίας
Πηγή χρηματοδότησης: ΟΑΕΔ , ΕΠΑΝΑΔ
Κόστος Προγράμματος: 170.940.000,00 €
Σύνδεσμος: http://ait.oaed.gr
Διάδοση στα social media: